Op excursie met Staatsbosbeheer

VAREN LANGS HET DRIJVEND LAND VAN DE MOLENPOLDER

Vaar met de gids van Staatsbosbeheer door de Molenpolder, een natuurgebied vlak boven Utrecht. In een stille fluisterboot kom je tot rust, en geniet je van het uitzicht over de petgaten en legakkers van dit oude veenlandschap. Speur samen met de gids naar de dieren en planten in dit gebied, zoals ringslang, purperreiger en zonnedauw, en loop onderweg een stukje op het “drijvend land”. Een bijzondere ervaring!

LIFE: Nieuw leven in het veen

Om de bijzondere natuur van dit veengebied te behouden is vanuit LIFE het project Nieuw leven in het veen opgericht. Door de watergangen te baggeren en legakkers te herstellen, krijgen de zeldzame dieren en planten die hier leven weer nieuwe kansen.

Let op: Trek laarzen of waterdichte schoenen aan en kleed je op het weer. Neem je verrekijker mee.

Kijk op de website https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/varen-langs-het-drijvend-land-van-de-molenpolder voor meer informatie en om te reserveren. Wil je met een eigen groep en op een andere dag een rondvaart maken? Dat kan ook! Mail naar utrechtwest@staatsbosbeheer.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Overigens: het is niet toegestaan om op eigen gelegenheid het gebied in te gaan. Alleen omwonenden kunnen een ontheffing aanvragen bij Staatsbosbeheer.

ONTDEK FORT RUIGENHOEK!

Verken Fort Ruigenhoek met de gids van Staatsbosbeheer en geniet van de natuur rond het fort. Fort Ruigenhoek is in de 19e eeuw gebouwd, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort is in 2016 grotendeels opgeknapt en is daarom nu zeker een bezoek waard! De gids vertelt je alles over de geschiedenis van het fort en over de beplanting eromheen, die vroeger handig werd gebruikt als camouflage en als hindernis. Tegenwoordig leven er enkele bijzondere diersoorten op het fort, zoals de schuwe das en de ijsvogel.

Reserveren is niet nodig, je kunt je aanmelden bij de gids bij het hek van het fort (contante betaling aan de gids; € 5 voor volwassenen; € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar). Zorg voor stevige schoenen. Meer informatie:https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/groene-hart-vechtstreek/ontdek-fort-ruigenhoek

Je kunt deze excursie ook met een eigen groep boeken. Neem hiervoor contact op met utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Geplaatst in Van alles | Een reactie plaatsen

Bouwplannen Utrechtse Kano Club

Bericht van de UCK

Rechts van sauna Spa Sereen zit UKC: de Utrechtse Kano Club. Wij zijn een bloeiende club met leden die actief zijn in verschillende disciplines: toervaren, slalomvaren (door de poortjes bij de brug), wildwatervaren, kanopolo en sinds kort ook vlakwater sprint. Daarnaast organiseren we introductiecursussen kanoën voor jong en oud en verhuren we onze locatie aan duikvereniging Lake Diving.

Maar onze vereniging groeit uit zijn jasje. Het huidige clubhuis van UKC is gebouwd voor een capaciteit van 160 leden, terwijl we inmiddels gegroeid zijn naar 220 leden. Daarom wil UKC haar bestaande faciliteiten uitbreiden, zo is er behoefte aan grotere kleedkamers, een grotere kantine en vooral ook meer stallingsruimte voor de kano’s. Wij willen dit bereiken door enerzijds de voorgevel enkele meters naar voren te plaatsen en anderzijds door rechts van het gebouw een extra stalling te plaatsen. Momenteel onderzoeken we of dit haalbaar is.

We zijn zeer benieuwd naar jullie reactie, vragen en aanvullingen. Want we houden graag met onze buren rekening!

Contact: bouw@utrechtsekanoclub.nl

Geplaatst in Bestemmingsplan, Maarsseveense Plassen, Westbroekse Binnenweg | Een reactie plaatsen

Bestemmingsplan Westbroekse Binnenweg 86-88

De gemeente Stichtse Vecht heeft een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding: Bestemmingsplan Westbroekse Binnenweg tussen 86-88 in Tienhoven. Het bestemmingsplan maakt de komst van 4 woningen en een klein zonneveld mogelijk op de kassencomplex op de Westbroekse Binnenweg tussen nummer 86 en 88 in Tienhoven.
Naar de site van de gemeente

https://stichtsevecht.nl/nieuws/4540/aankondiging-bestemmingsplan-westbroekse-binnenweg-in-tienhoven/

Geplaatst in Westbroekse Binnenweg | Een reactie plaatsen

Werkzaamheden in de polder

Geplaatst in Molenpolder, Natura2000 | Een reactie plaatsen

Klimaatgesprekken in Fort Maarsseveen

Geplaatst in Activiteit in de buurt | 1 reactie

19-9 lustrum kanoclub

Op zondag 19 september viert UKC haar zevende lustrum. Tussen 10 en 20 uur zijn er activiteiten. Deze zijn alleen voor leden. Tussen 17 en 20 uur speelt er een bandje, het kan zijn dat omwonenden dat horen.

Geplaatst in Activiteit in de buurt | Een reactie plaatsen

Zorgen over bouwplannen Westbroekse Binnenweg

Een bericht van de direct omwonenden

De ruimte-voor-ruimte-regeling voor de kassen van dhr. v Eck.

Deze kassen liggen op een vreemde plek, omdat ze in 2001 in de vergunning zijn aangevraagd als “het bouwen van een kas achter Gageldijk 121.”
Al jaren zijn we in afwachting van het plan van dhr. v Eck, om de kassen rendabel te maken, welke hij uit een faillissement in 2013 heeft gekocht.
In 2016 waren er allerlei activiteiten gaande, zoals opslagruimte voor Wawollie, waar wij als omwonenden bezwaar tegen hebben ingediend en in een hoorzitting in 2017 daarin ons gelijk hebben gehaald. Deze kavel werd een postzegelbestemming en bij nieuwe plannen, zou dhr. v Eck met omwonenden in samenspraak tot consensus komen, voordat het plan bij de gemeente zou worden ingediend.
Dhr van Eck, kwam in 2018 met een nieuw plan voor 12 woningen, hetgeen afgewezen werd en waarbij de gemeente en provincie aangaf, dat de ruimte voor ruimteregeling, geen ruimte biedt voor zoveel woningen. Twee a drie woningen pasten wel in de regeling toentertijd. We waren dan ook verbaasd, toen we in juli dit jaar op de hoogte werden gesteld, van het complete uitgewerkte plan van dhr. van Eck met 4 grote woningen en op de plek van de kassen een veld met zonnepanelen.

We hebben als omwonenden een gesprek aangevraagd met de wethouder ruimtelijke ordening dhr. F van Liempdt, maar hij heeft niet gereageerd. Op 17 augustus was J Broeke, beleidsmedewerker van omgevingsvergunningen, wel bereid om onze vragen te beantwoorden. Het werd ons duidelijk dat het plan van dien aard is dat en de provincie en de gemeente gecharmeerd waren van de inpassing van woningbouw in dit poldergebied met de ruimte voor het zonneveld. Om die reden kan dhr. van Eck, 4 woningen bouwen. Een doorslaggevende rol speelt de inpassing in het landschap met herbeplanting van streekeigen struiken en knotbomen rondom de woningen, herstel van de oude sloot, het boerderij-erf karakter van de woningen en het verdwijnen van de kassen. Dit laatste speelt een bepalende rol, omdat de Hollandse waterlinie nu werelderfgoed is geworden en dat een vrij zicht van 900 meter schootsveld vanaf Fort de Gagel weer een rol speelt in de ruimtelijke ordening. Verdekt opgestelde zonnepanelen hebben dan de voorkeur voor een grote en gezichtsbepalende kas in de kop van de polder.

Wat half september ter inzage ligt is een bestemmingsplanwijziging. Een wijziging dat uiteindelijk ruimte geeft om dit plan, exact zoals is geschetst, mogelijk te maken. Er zit geen ruimte in voor afwijkingen. Ook de herinrichting, bouwvormen, materialen, het karakter en uitstraling van het geheel is maatgevend en bepalend. Een toekomstige eigenaar kan daar geen afwijkende nieuwe invulling aan geven.
Als het bestemmingplan is goedgekeurd, dan begint het bodemonderzoek voor de woningen t.b.v. funderingen, heien, boren etc. Dan worden de huizen ontworpen en komt er de volgende fase van vergunningen. Ook hier is weer inzage in en een bezwaarperiode van 6 weken. Evenals de aanleg van de twee zonnevelden.

Als omwonenden vragen we ons af:

  • Moeten we de openheid van de polder, met ruimte voor reeën, vogels, kikkers en padden, (waaronder de beschermde soorten, de heikikker en de rugstreeppad), niet behouden, i.p.v. de hele zuidkant van de Westbroekse Binnenweg vol te bouwen. De gemeente was van mening dat doorzichtplekken in het buitengebied van belang zijn. 
  • Welke impact heeft zo’n groot zonneveld dichtbij zodra er een piekopbrengst is op zonnige dagen en ‘het net’, dit niet kwijt kan. Wordt dan onze kleinschalige particuliere stroomopbrengst geblokkeerd?
  • Daarbij zijn er vragen over de veiligheid van zo’n groot zonneveld, dat er bij schade zware metalen in de grond terecht kunnen komen. Wie is hiervoor verantwoordelijk, ook wat betreft afvoer van de panelen als ze niet meer worden gebruikt, of in gebreke zijn.
  • Het is niet duidelijk wat ‘de lichtoverlast’ is, bij weerkaatsing van het zonlicht voor de omwonenden en zicht op de polder vanaf de Burg. Huydecoperweg en vanaf het Fort.

Namens de direct omwonenden,

Maria Hoenderboom

uit: herziening bestemmingsplan Maarsseveense plassen en omg. 2018. S. Lutters
Deelgebied: De polder Binnenweg
Dit gebied is een open weidegebied met op dit moment nog een duidelijke agrarische functie. De bebouwingsdichtheid is hier laag. Zeker aan de noordzijde van de Westbroekse Binnenweg. Deze zijde geeft nog een weids uitzicht op het dorp Westbroek en de bossen van het Gooi. Dit weidse uitzicht dient bewaard te blijven. Gezien vanaf de Burg. Huydecoperweg wordt de horizon van de polder Binnenweg onderbroken door langgerekte glastuinbouw. De Burg. Huydecoperweg loopt tot aan het fort De Gagel. Het is gewenst de polder Binnenweg voor zover hij nog open is open te houden.

Geplaatst in Westbroekse Binnenweg | Een reactie plaatsen

Brief bewonersvereniging aan gemeente

Deze brief heeft het bestuur van de bewonersvereniging, aan de gemeente gestuurd mede namens bewoners die gereageerd hadden op de eerdere oproep.

Betreft: reactie op uw brief dd 1 april 2021 met kenmerk Z/21/212700-D/21/330770

Maarsseveen, 28 april 2021

Geachte wethouder Van Liempdt,
cc Gemeenteraad van Stichtse Vecht, College van B&W van Stichtse Vecht,

Op 14 maart jl. heeft de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder in een brief haar zorgen geuit over de voortgang van de vervanging van het riool aan de Herenweg-Gageldijk. Op 1 april hebben we een antwoord van de gemeente Stichtse Vecht ontvangen. In dit antwoord geeft de gemeente onder andere aan dat zij zich niet herkent in de brief van de bewonersvereniging. Daarbij uit de gemeente haar ongenoegen over de brief van de bewonersvereniging.

De brief van de gemeente van 1 april j.l. hebben wij gedeeld onder de bewoners van de Herenweg-Gageldijk en hen gevraagd om hun reactie.

Een groot aantal bewoners heeft hier gehoor aan gegeven. In hun reacties onderschrijven de bewoners alle punten die de bewonersvereniging eerder in haar brief van 14 maart aan de gemeente heeft verwoord. De bewoners geven aan bezorgd en ontstemd te zijn over de reactie van de gemeente (brief 1 april), die zij onder andere als “de situatie ontkennend”, “denigrerend”, “een blamage” en “geen enkele regie en verantwoordelijkheid nemend” bestempelen. De bewoners voelen zich door de brief van de gemeente niet gehoord en voelen zich als “zeurend” weggezet, terwijl het duidelijk is dat dit dossier de afgelopen 2,5 jaar niet onder controle is geweest.

In aanvulling hebben verschillende bewoners in een eerder stadium schade aan hun woning of perceel gemeld bij de gemeente. Deze bewoners hebben hun zorgen geuit over het ontbreken van een opvolging van de kant van de gemeente.

Al met al vinden de bewoners van de Herenweg-Gageldijk de huidige situatie niet wenselijk. De bewonersvereniging wil zich dan ook graag inzetten om, namens de verontruste bewoners, een oplossing te vinden, waarbij recht wordt gedaan aan de zorgen die leven onder de bewoners en de problemen zo snel mogelijk worden opgelost.

Wij stellen dan ook voor dat er op korte termijn een gesprek plaatsvindt tussen een afvaardiging van de bewoners met de verantwoordelijk wethouder, de heer Van Liempdt, en de projectleider.
In dit gesprek willen we graag duidelijkheid krijgen over het verdere verloop van de werkzaamheden en met elkaar in gesprek over concrete oplossingen voor de door de bewoners ervaren problemen. Voorafgaand aan het gesprek zullen wij een uitgebreider overzicht opstellen van de knelpunten.

Graag ontvangen wij binnen twee weken een reactie op deze brief. Daarbij vertrouwen we op een constructieve houding van alle betrokken partijen.

Geplaatst in Gageldijk, Gemeente, Herenweg | Een reactie plaatsen

Werkzaamheden Herenweg / Gageldijk op agenda gemeenteraad

Bericht van de griffie van de gemeenteraad:

Zoals bij u bekend hebben de fracties van Samen Stichtse Vecht en GroenLinks het onderwerp “Werkzaamheden Herenweg-Gageldijk” naar aanleiding van uw brief van 14 maart 2021, op de agenda van de commissie Fysiek Domein van 18 mei 2021 laten zetten.

De agenda voor deze vergadering treft u hierbij aan. Uw brief van 14 maart en de antwoordbrief van het college alsmede de conceptmotie van genoemde partijen kunt u vinden in het Raadsinformatiesysteem: www.stichtsevecht.nl; bestuur en organisatie, onder gemeenteraad naar het Raadsinformatiesysteem, kalender en op de juiste datum in de kalender klikken en vervolgens op de url van de commissie Fysiek Domein. Uw brief van 30 april 2021 is voor de raads- en commissieleden achter een slotje gepubliceerd. Dat is vanwege de in de bijlage genoemde namen van personen.

De commissievergadering wordt gehouden vanaf 19.30 uur in de digitale vergaderzaal 1. U kunt de vergadering live mee te luisteren via www.stichtsevecht.nl.

Digitaal Spreekrecht

U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht. Op de agenda voor de vergadering staat het geplande tijdstip waarop het spreekrecht voor dit onderwerp start. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, laat u mij dat dan even weten? U kunt zich daarvoor bij mij melden vóór maandag 10 mei 2021, 12.00 uur. Dat kan via e-mail:  marijke.de.jong@stichtsevecht.nl.

Ook het inspreken verloopt digitaal. Als u zich hiervoor heeft aangemeld ontvangt u van de griffie een uitleg met een link. Ook wordt er vóór de vergadering door één van de collega’s van de griffie contact met u opgenomen om, indien nodig, met u te oefenen.

Geplaatst in Gageldijk, Herenweg | Een reactie plaatsen

Ontwerpbestemmingsplan Maarsseveense Plassen ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Maarsseveense Plassen 2e herziening ligt vanaf morgen 09-04-2021 6 weken ter inzage. Alleen op de delen die veranderd zijn en waarvoor geen wijzigingsprocedure is doorlopen kan een zienswijze worden ingediend. Bij de stukken is een overzicht van de veranderingen ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan.

Het plan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook op afspraak worden ingezien bij de centrale balie in het gemeentekantoor in Maarssen. De bestanden (inclusief bijlagen) zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem onder vergadering commissie Fysiek Domein d.d. 13 april.  https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/2021/13-april/19:30. Het plan is namelijk ter kennisname aan de commissie gestuurd. Behandeling van het plan zal pas na de ter inzage termijn plaatsvinden. Er wordt geen informatieavond gehouden. Wel wordt de mogelijkheid geboden om gedurende de ter inzage legging telefonisch of via de mail vragen te stellen.

De documenten zijn ook hier te downloaden: https://veiligdelen.stichtsevecht.nl/9db21c51-d7a5-4ca3-8e4b-9874751aa937

De globale planning voor dit bestemmingsplan ziet er als volgt uit:

Ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage voor zienswijzen 09-04 t/m 20-05 2021

Besluit college over de zienswijzen en het vast te stellen bestemmingsplan Juli 2021

Behandeling bestemmingsplan commissie Fysiek Domein September 2021

Vaststelling bestemmingsplan in gemeenteraad Oktober 2021

Geplaatst in Bestemmingsplan, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen