Verslag ALV Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder 16 januari 2016

ALVOp 16 januari 2016 vond een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder plaats. Hieronder volgt een kort verslag:

Werkwijze bewonersvereniging
Om 17.05 opent de voorzitter (Gerard Baars) de vergadering waar ca. 45 bewoners bij aanwezig zijn. De voorzitter licht toe hoe de bewonersvereniging werkt:
standpunten naar de gemeente toe zijn gebaseerd op bewonersonderzoeken; het bestuur van de bewonersvereniging maakt al haar standpunten openbaar via de website.

Samenstelling bestuur
In het bestuur van de bewonersvereniging participeren de volgende leden:
Gerard Baars (voorzitter), Hans Verhoeven (secretaris), Theo Louman (penningmeester), Yvonne Lonis, Willem Jan Boot, Liesbeth Tettero, Elly van Daalen, Maria Hoenderboom, Wim de Groot. Daarnaast zijn er verschillende andere leden actief bij de bewonersvereniging betrokken in commissie, waaronder Marianne de Gier en Gerco van den Berg.

Terugblik 2015
In 2015 heeft de bewonersvereniging zich met een flink aantal onderwerpen bezig gehouden:

Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) (Liesbeth Tettero)
In 2015 is het DOP van ons gebied vastgesteld door de gemeenteraad. Bewoners hebben hierin aangegeven dat de belangrijkste kernwaarden van ons gebied het dorpse karakter, de natuur en de rust zijn. Dat zijn de elementen waarom de meeste bewoners in ons gebied wonen en willen blijven wonen.
Het DOP zal worden gebruikt als input bij nieuwe beleidsontwikkelingen. Dit jaar zal gewerkt worden aan een uitvoeringsplan. Het bestuur van onze bewonersvereniging krijgt hier een actieve taak bij.

Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen (Hans Verhoeven)
Op dit moment ligt het proces rond het bestemmingsplan stil. Aanleiding is dat midden in een open, interactief proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan, de gemeenteraad een nieuw recreatiebeleid heeft vastgesteld. Dit zou onderdeel zijn van het nieuwe bestemmingsplan; door deze besluitvorming werden de bewoners buitenspel gezet bij dit voor ons zo belangrijke onderwerp. Dit was aanleiding voor het bestuur om op te stappen uit het overleg over het nieuwe bestemmingsplan. De bewonersvereniging is inmiddels weer in gesprek met de gemeente (waarover hieronder meer).
Belangrijkste punten voor de bewonersvereniging is dat er geen 24-uurs recreatie komt, geen uitbreiding van het intensief te gebruiken deel van de plas, het aantal geluidsoverlastgevende evenementen sterk wordt gereduceerd en de bebouwing tot een minimum wordt beperkt vanwege het aanpalende Natura2000 en stiltegebied.

Opvang asielzoekers (Gerard Baars)
Het bestuur van de bewonersvereniging heeft gepeild hoe bewoners denken over de opvang van asielzoekers aan de Gageldijk. 64% van de respondenten op een enquête was hier tegen. Belangrijkste argumenten waren dat er veel mensen op de beoogde locatie wonen, het ver van voorzieningen is en het een te grote impact op het relatief dunbevolkte gebied heeft. Een minderheid was voor de opvang van asielzoekers aan de Gageldijk. Het belangrijkste argument was het humanitaire aspect (mensen in nood moet je helpen).
De gemeente heeft inmiddels de locatie Merwedeweg in Breukelen als eerste locatie aangewezen.
Een aantal leden geeft in de vergadering aan dat ze een rol willen spelen op het moment dat er in de toekomst in ons gebied kleinschalige opvang van vluchtelingen zou komen.

Upgrade Noordelijke Ringweg Utrecht (NRU) (Maria Hoenderboom)
Het bestuur van de bewonersvereniging is actief bezig met het dossier Upgrade NRU. Er is vooral veel bezorgdheid voor het extra verkeer dat de upgrade zal veroorzaken. Dit zal leiden tot geluidsoverlast, meer fijnstof, meer sluipverkeer en meer files (vanwege slechte aansluiting NRU op de A2). Kortom, veel te verwachten negatieve effecten.
Inmiddels heeft het bestuur van de bewonersvereniging samen met 6 andere bewonersverenigingen een brief naar Gemeente Utrecht gestuurd om haar zorgen te uiten en om een groot aantal vragen voor te leggen met betrekking tot de plannen.
Ook de gemeente Stichtse Vecht is bezorgd over de upgrade van de NRU en heeft dit samen met een aantal andere gemeentes laten blijken aan de Gemeente Utrecht.
Het bestuur van de bewonersvereniging zal in dit dossier blijven optrekken met de gemeente Stichtse Vecht en de andere bewonersverenigingen die zich zorgen maken over de upgrade.

Samenwerking gemeente en nieuwe convenant (Gerard Baars)
Eind april 2015 heeft het bestuur van de bewonersvereniging een evaluatief gesprek met de verantwoordelijk wethouder gehad over de samenwerking met de gemeente. Uitkomst van dit gesprek was dat de wethouder aangaf dat de gemeente de afspraken, zoals verwoord in het vorige convenant, niet was nagekomen. Destijds is afgesproken dat in het eerstvolgende dossier (i.e. bestemmingsplan Maarsseveense Plassen) er conform de gemaakte afspraken over samenwerking gehandeld zou worden. Zoals hierboven beschreven liep de samenwerking ook in het dossier Maarsseveense Plassen niet volgens afspraak.
In december jl. heeft de voorzitter van de bewonersvereniging een gesprek met de burgemeester en een onafhankelijk gespreksleider gevoerd om een uitweg in de impasse te zoeken. Het bestuur is tevreden over de uitkomsten van dit gesprek en de rol die de burgemeester hierbij heeft vervuld.
Afgesproken is dat er een nieuw convenant tussen de gemeente en de bewonersvereniging wordt opgesteld en dat het bestuur van de bewonersvereniging en het hele college van B&W Stichtse Vecht zich hieraan committeert. In het convenant zal nadrukkelijk verwezen worden naar de werkwijze zoals verwoord in de nota burgerparticipatie en de notitie gebiedsgericht werken.
Een van de leden vraagt tijdens de vergadering of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur van de kant van de gemeente. De voorzitter geeft aan dat wat hem betreft afspraken die er gemaakt worden van beide kanten moeten worden nageleefd. In 2015 is dit van de kant van de gemeente niet gebeurd. Het is nu zaak om positief naar de toekomst te kijken en er vanuit te gaan dat het positieve gesprek met de burgemeester en het tekenen van het convenant leiden tot een goede samenwerking, waarin recht wordt gedaan aan de mening van bewoners in ons gebied.

Commissie Sociaal
De commissie Sociaal heeft in 2015 een succesvolle nieuwjaarsborrel en een zomerfeest georganiseerd. Deze activiteiten worden zeer gewaardeerd.

Financieel overzicht eind 2015
De penningmeester geeft aan dat de totale inkomsten in 2015 € 1.267,- bedroegen. De uitgaven bedroegen € 1.824,77. In 2015 is er sprake van een negatief saldo van € 557,77.
Belangrijkste inkomst in 2015 was de gemeentelijke subsidie. Belangrijkste uitgaven hadden betrekking op de sociale activiteiten.
Het eigen vermogen bedroeg op 1 januari 2015 € 4.700,44 en aan het eind van 2015 € 4.142,67.
Een van de leden oppert tijdens de vergadering dat de bewonersvereniging de leden een (jaarlijkse) bijdrage zou kunnen vragen voor het werk van de vereniging. Het bestuur neemt dit mee in haar overwegingen.
Tijdens de vergadering wordt afgesproken dat Marloes Koenders de kascontrole zal uitvoeren.

Vooruitblik 2016
In 2016 zal het bestuur zich in ieder geval bezig houden met de volgende dossiers: Upgrade NRU (Maria Hoenderboom en Marianne de Gier) , vervanging riool + herinrichting Herenweg / Gageldijk (onder leiding van Gerco van den Berg; totaal minimaal 4 bewoners van de Herenweg / Gageldijk), het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen (Hans Verhoeven, Elly van Daalen, Gerard Baars) en de uitwerking van het DOP (Liesbeth Tettero). Daarnaast zal er op 2 juli een zomerfeest plaatsvinden bij Staatsbosbeheer (Willem Jan Boot, Yvonne Lonis, Maria Verhoeven).

Tenslotte
Aan het eind van de vergadering roept de voorzitter op dat het bestuur het zeer zal toejuichen als er nog meer bewoners dan nu al het geval is actief gaan meedraaien bij de verschillende dossiers.

WVTTK
Een van de leden attendeert de aanwezigen erop dat het er nu nog bezwaar/ beroep tegen het voorgenomen peilbesluit (hoogte grondwater) kan worden aangetekend. Dit is vooral belangrijk voor de bewoners van Molenpolder.

De vergadering eindigt om 17.55 uur met een applaus van de aanwezige leden voor het werk van het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder.

Dit bericht werd geplaatst in bestuur, Bewonersvereniging, Maarsseveense Plassen. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s