Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder 13 januari 2018

Op zaterdag 13 januari vond de jaarlijkse ledenvergadering van de bewonersvereniging plaats in het Fort Maarsseveen. Op de agenda:

 1. het evenementenbeleid en het voornemen van de gemeente om meer versterkt geluid toe te staan,
 2. mogelijke uitbreiding van bedrijven ten koste van groen, riolering en herinrichting Herenweg / Gageldijk,
 3. start herziening bestemmingsplan Herenweg / Gageldijk,
 4. verslag van de commissie Sociaal en de financiën,
 5. upgrade van de Zuilense Ring
 6. AED’s
 7. het volgen en publiceren van de politieke besluitvorming over ons gebied
 8. bestuursleden gezocht.

1. Opening

De voorzitter van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder, Gerard Baars, opent de vergadering, waarbij een kleine 100 bewoners aanwezig zijn en wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2018.

2. Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen, de evenementenparagraaf

Wat is er inhoudelijk aan de hand?

De voorzitter licht kort toe wat het probleem is met de door de gemeente voorgestelde evenementenparagraaf in het nieuwe bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o.: in plaats van 12 dagen evenementen met (zwaar) (versterkt) geluidsoverlast wordt het nu mogelijk gemaakt om naast deze 12 dagen ook de andere 353 dagen van het jaar evenementen te organiseren die met (versterkt) geluidsoverlast gepaard gaan (met pieken tot 70 dba). Dit ziet de bewonersvereniging als een grote negatieve verruiming van het beleid dat uitgangspunt zou zijn bij het nieuwe bestemmingsplan.
In maart 2016 is met de burgemeester, de verantwoordelijk wethouder, de betrokken ambtenaren en andere belanghebbenden afgesproken dat het uitvoeringsbeleid evenementen 2012 uitgangspunt zou zijn voor de evenementenparagraaf in het nieuwe bestemmingsplan Maarsseveense Plassen. In dat beleid stond onder andere het volgende:

Schermafbeelding 2018-01-16 om 09.41.14

De gemeente maakt nu een koppeling tussen het evenementenbeleid uit 2012 en het activiteitenbesluit (=landelijke wettelijke regeling), zonder de inperkingen uit het beleid 2012 wederom op te nemen. Daardoor ontstaat er een stapeling aan activiteiten die geluidsoverlast kunnen veroorzaken.

Van belang is in dit verband te noemen dat het evenementenbeleid 2012 juist een inperking op het activiteitenbesluit vormde (zie de punten in het kader hierboven).
Juist door de koppeling van het evenementenbeleid 2012 aan het activiteitenbesluit, zonder daarbij de beperkingen op te nemen die in het bovenstaande kader staan, is het mogelijk om het hele jaar door grote(re) evenementen (> 100 mensen) te organiseren die met versterkte geluidsproductie- en overlast buiten gepaard gaan (met pieken tot 70 dba), zolang het gemiddelde geluidsniveau tijdens de dagperiode niet boven de 50 dba uitkomt. Concreet kan de permanente geluidsoverlast dus versterkt microfoongeluid zijn gedurende langere gedeeltes van elke dag in het jaar.

De verantwoordelijk wethouder geeft in bijna alle gesprekken met ons aan dat de geluidsoverlast perceptie van de bewoners is. De bewonersvereniging is van mening dat de wethouder de bewoners hierin niet serieus neemt.

Daarbij geeft de gemeente aan dat zij amper klachten over dit thema krijgt en koppelt zij dit aan het feit dat er dus geen probleem is. De bewonersvereniging heeft eerder al aangegeven dat in het verleden al veel klachten zijn ingediend, die ofwel niet geregistreerd zijn of waarmee feitelijk niks is gedaan. Dat leidt er toe dat bewoners veel minder tot niet bereid zijn om klachten in te dienen.

Als bewonersvereniging hebben we aangegeven dat we eerder een enquête hebben afgenomen bij bewoners, waaruit het volgende naar voren kwam. 1/3 van de bewoners vond de 12 dagen aan evenementen prima, maar wilde absoluut geen uitbreiding, 1/3 vond dat er veel minder dan 12 evenementen met overlast moesten zijn en 1/3 vond dat alle evenementen moesten worden afgeschaft. De gemeente vindt ook deze mening van bewoners vooral ‘perceptie’.

Hoe is het proces rond dit thema verlopen?

De bewonersvereniging is ontevreden over het gevolgde proces in dit dossier. Hieronder staat een overzicht van de gemaakte afspraken met de gemeente en de realisatie van de afspraken.

Schermafbeelding 2018-01-16 om 09.41.57Schermafbeelding 2018-01-16 om 09.42.03

Hoe nu verder?

 • De bewonersvereniging is een petitie gestart met de volgende statement:
  “Ik ben er absoluut op tegen dat de gemeente 365 dagen per jaar evenementen met (versterkt) geluidsoverlast wil toestaan bij de Maarsseveense Plassen. 12 dagen met (versterkt) geluidsoverlast is echt de max.” Ruim 250 inwoners hebben de petitie inmiddels getekend en dit aantal loopt nog steeds op.
 • De bewonersvereniging wil de Raad voorstellen dit bestemmingsplan pas in behandeling te nemen als het “knelpunt” rond de evenementen is opgelost.

Reactie bewoners:

 • De bewoners steunen de standpunten van de bewonersvereniging zeer massaal.
  Verschillende bewoners vragen wat de beweegredenen van de gemeente zijn om zo’n uitgebreide regeling toe te willen staan. Bewonersvereniging: “Er wordt van de zijde van de Gemeente en het Recreatieschap slechts een reden aangevoerd en dat is het commerciële argument”. Gevraagd wordt wat de evenementen dan opleveren en hoe dit zich verhoudt tot de overlast. Het antwoord daarop is tot op heden niet bekend bij de bewonersvereniging.
 • Verschillende aanwezigen vragen hoe de gemeente dit kan toestaan naast het aanpalende Natura2000 gebied. Wat is de visie van de gemeente hierop? Bewonersvereniging: “Het woord Natura2000 of stiltegebied valt slechts heel sporadisch in de gesprekken met de gemeente. De gemeente verwijst desgevraagd naar een in 2007 uitgevoerd onderzoek. Dit betreft een verouderd onderzoek. Een nieuw onderzoek van de zijde van de gemeente lijkt niet aan de orde. De gemeente beschouwt het bestemmingsplan naar mening van de bewonersvereniging (redelijk) los van het aanpalende gebied.
 • Verschillende bewoners vragen of er naast geluidsoverlast buiten de 12 dagen regeling ook wordt gekeken naar andere vormen van overlast, zoals aantrekkende werking verkeer en rommel in het gebied. Bewonersvereniging: “in de gesprekken met de gemeente en in het bestemmingsplan is hier geen aandacht voor”. Bewoners geven aan dit zeer belangrijk te vinden.

Conclusie:

Bewoners steunen massaal de standpunten en de petitie van de bewonersvereniging om buiten de 12 dagen geen (geluids)overlast te krijgen in het gebied.
De bewonersvereniging gaat de Raad verzoeken het bestemmingsplan van de agenda te halen, zodat dit “probleem” eerst wordt opgelost en de afspraken over de samenwerking worden nagekomen, voordat tot besluitvorming wordt overgegaan.

3. Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen: mogelijke amendementen over extra uitbreiding bedrijf en bouwen op groen in het buitengebied

Buiten het gebied van onze bewonersvereniging spelen aan de Tuinbouwweg enkele kwesties rondom extra uitbreiding van bebouwing.
In ieder geval één politieke partij in Stichtse Vecht wil een bedrijf op de Tuinbouwweg bij wijze van “op-maat werken” meer ruimte voor uitbreiding geven dan in het bestemmingsplan is toegestaan. Het gaat daarbij zowel om het toestaan van extra uitbreiding (dus bovenop de uitbreiding die mogelijk is in het bestemmingsplan) binnen het bouwvlak, maar ook om uitbreiding buiten het bouwvlak, dus op het groen.
Daarnaast speelt er ook nog een zaak van een inwoner die wil bouwen op de Tuinbouwweg in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling. Punt is dat de ruimte die wordt opgegeven binnen de rode contouren ligt en het voorstel is dat er wordt teruggebouwd op het groen in het buitengebied, dus buiten de rode contouren. Tenminste één politieke partij van Stichtse Vecht steunt dit initiatief.

Eerder hebben bewoners in ons buitengebied in de gemeentelijke enquête voor het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) massaal aangegeven dat (a) uitbreiding van bedrijvigheid in ons gebied niet wenselijk is (88% vindt dat) en (b) verdere uitbreiding van de woonbebouwing niet wenselijk is (86% vindt dit). In dezelfde enquête geven bijna alle bewoners aan het belangrijk te vinden om in een landelijke en natuurlijke omgeving (en dus niet in een steeds verdere versteende omgeving) te wonen. Dat is dé hoofdreden waarom de bewoners in het buitengebied wonen.

De bewonersvereniging maakt zich zorgen om de ontwikkeling dat tenminste enkele raadspartijen nu toch meer ontwikkelingen willen gaan faciliteren.
Als de gemeente extra uitbreiding toestaat binnen het bouwvlak en/of op het groen, dan heeft dit direct een precedentwerking voor andere bedrijven of woningen in het buitengebied.

De bewonersvereniging roept alle politieke partijen op om dit punt en de consequenties ervan goed te doordenken, de regels (van de provincie voor het buitengebied) die er zijn na te leven, en dus de verzoeken die lopen over bovenstaande niet te honoreren en dus goed aan de bewoners te denken!

Reactie bewoners:

Er klinkt applaus van de bewoners over de standpunten van de bewonersvereniging in dit dossier. Bewoners steunen zeer massaal het standpunt van de bewonersvereniging.

4. Riolering en herinrichting Herenweg / Gageldijk

De riolering op de Herenweg en de Gageldijk moet worden vervangen. Er heeft met bewoners een aantal overleggen plaatsgevonden hoe de herinrichting eruit gaat zien.
De bewonersvereniging heeft waardering voor het uitgewerkte plan van de gemeente.
Bespreekpunt is nog de herinrichting van de kruising Maarsseveense Plassen om o.a. (a) het sluipverkeer tegen te gaan, (b) de snelheid uit de straat te halen (rechte lijn wordt doorbroken). Hier wordt momenteel nog door een extern bureau naar gekeken.
De bewonersvereniging vindt de herinrichting van de kruising Maarsseveense Plassen heel belangrijk vanwege de eerder genoemde motieven, maar vindt ook dat bedrijven goed toegankelijk moeten blijven.

Reactie bewoners:

Is er al iets meer bekend over de planning van de uitvoering?
 Reactie bewonersvereniging: Oorspronkelijk was het idee om in het voorjaar te starten; het is niet bekend wanneer er nu gestart gaat worden.

5. Start herziening bestemmingsplan Herenweg / Gageldijk

Er is een traject gestart om het bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk te herzien.
Doel: onvolkomenheden in dit plan rechtzetten.
De gemeente heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is om in deze herziening nieuwe ontwikkelingen in het gebied toe te staan.
Als bewonersvereniging houden we dit goed in de gaten.
Een groep bewoners leest in dit dossier mee.

Reactie bewoners:

Er is enige scepsis bij bewoners of de gemeente inderdaad geen nieuwe ontwikkelingen wil gaan toestaan.

6. Commissie Sociaal

In 2017 heeft de Commissie Sociaal een nieuwjaarsborrel en een zomerfeest georganiseerd. Ook deze ALV en nieuwjaarsborrel zijn weer door de Commissie Sociaal georganiseerd.
Daarnaast is voor de derde keer in de kerstnacht met een aantal bewoners gezongen onder begeleiding van SDG (Soli Deo Gloria) fanfareorkest.
De bewonersvereniging staan open voor initiatieven van bewoners op het sociale gebied. Dit kan gaan over alles wat de onderlinge cohesie en betrokkenheid kan vergroten.

Reactie bewoners:

Er is grote waardering van bewoners voor de Commissie Sociaal.

7. Financiën

De penningmeester geeft een toelichting op de financiële cijfers van de bewonersvereniging in 2017.
De totale inkomsten in 2017 bedragen € 1871,00. De uitgaven bedragen € 1662,92. Er is een positief saldo over 2017 van € 208,04.
Het saldo van de bewonersvereniging per 31-12-2017 is € 5.062,60 positief
Herman Kral zal de controle over de jaarrekening uitvoeren

Reactie bewoners:

Kan het eigen vermogen van de bewonersvereniging gebruikt worden om te gebruiken in het traject naar de Raad van State inzake de evenementenparagraaf. Reactie bewonersvereniging: “Vooralsnog gaat de bewonersvereniging ervan uit dat de gemeente het “knelpunt” rond evenementen oplost en dat dit niet nodig is”. Het bestuur zal het eigen vermogen op zo’n manier besteden dat het de inwoners ten goede komt en houdt daarin voorlopig alle opties open.

8. Upgrade Zuilense Ring/NRU/N230 (door Ronald Sies)

Ronald Sies geeft namens de Buren van de Zuilense Ring een zeer informatieve presentatie over de stand van zaken upgrade NRU / Zuilense Ring.

Problemen voor bewoners van Stichtse Vecht die wonen aan de Zuilense Ring: extra geluidsoverlast, extra fijnstofproductie, dus zeer ongezond. De Buren van de Zuilense Ring wil dat provincie en Rijk net zo veel financiën besteden aan deel Zuilense Ring als aan de NRU, zodat ook op ons deel van de Ring alle benodigde maatregelen kunnen worden betroffen, zodat het niet ten koste gaat van de leefbaarheid van bewoners aan ons deel van de Ring. Een van de maatregelen is de maximale snelheid terugbrengen naar 80 km/u.
De PowerPointpresentatie volgt op onze website. Meer informatie is te vinden op www.burenvandezuilensering.nl
Ronald roept de bewoners op de website te bezoeken en zich aan te melden voor de nieuwsbrief.

Reactie bewoners:

Werkt de gemeente voldoende mee? Ronald Sies: in het begin van het proces niet, maar nu gaat dit steeds beter. Bewoners: gemeente moet zeer proactief en intensief meewerken, omdat dit dossier een grote impact kan hebben op een grote groep bewoners van Stichtse Vecht.
Er is zeer grote waardering en applaus van de bewoners voor het werk van de Buren van de Zuilense Ring.

9. AED’s

Joke van de Kieboom heeft het aantal AED’s in ons gebied geïnventariseerd. Er is geen enkel AED 24/7 beschikbaar. Samen met de bewonersvereniging gaat hier werk van worden gemaakt. Er zullen ook bewoners moeten worden opgeleid. Geïnteresseerden kunnen zich melden via contact@maarsseveenmolenpolder.nl

10. Standpunten politieke partijen in kaart brengen

De bewonersvereniging merkt dat een aantal politieke partijen de standpunten van bewoners / de bewonersvereniging in ons gebied vaak steunt, terwijl andere partijen de bewoners / de bewonersvereniging nooit tot vrijwel nooit steunt.
Op verzoek vanuit de algemene ledenvergadering gaat de bewonersvereniging, bij belangrijke dossiers in ons gebied, op haar website het stemgedrag van de partijen in de raad publiceren. Dit kan bewoners helpen om ook bij verkiezingen op de juiste partij te stemmen.

Reactie bewoners:

Bewoners vinden dit een heel goed idee. De bewonersvereniging gaat dit bij de eerstvolgende dossiers meteen doen (evenementenbeleid, mogelijke extra uitbreiding van bedrijven en bebouwing op groen, Buren van de Zuilense Ring).

11. Nieuwe bestuursleden bewonersvereniging

Nieuwe bestuursleden voor de bewonersvereniging zijn van harte welkom. Het is voor het bestuur veel en soms best complex werk. Dus als we op alle dossiers goed beslagen ten ijs willen komen, is verdere versterking echt een must!
Wij zoeken bijvoorbeeld nog juridische expertise, maar zeker ook bewoners die actief kunnen meedraaien in de inhoudelijke dossiers of op een andere manier.
Graag melden via contact@maarsseveenmolenpolder.nl

12. Slotoproep van de voorzitter aan de aanwezige politieke partijen

Steun de petitie dat 12 dagen evenementen met (versterkt geluids)overlast bij de Maarsseveense Plassen echt de max is. Daarbuiten geen (grootschalige) evenementen die overlast voor de bewoners en de omgeving veroorzaken!
Laat geen extra uitbreiding van bedrijven toe buiten wat in het bestemmingsplan staat en ook geen bebouwing op het groen buiten de bestaande Ruimte voor Ruimte regeling!
Steun de Buren van de Zuilense Ring onvoorwaardelijk en zeer proactief en help optimaal mee om de belangen van de bewoners van Stichtse Vecht bij de upgrade van de NRU te vertegenwoordigen!

Reactie bewoners:

Er is grote instemming van bewoners op al deze punten.

13. Ten slotte

De voorzitter doet een oproep aan alle aanwezigen om de petitie over de evenementenregeling te tekenen. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de aandacht en nodigt de bewoners uit voor de borrel.

 

Dit bericht werd geplaatst in Bewonersvereniging, Ledenvergadering. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s