Werkzaamheden Herenweg / Gageldijk op agenda gemeenteraad

Bericht van de griffie van de gemeenteraad:

Zoals bij u bekend hebben de fracties van Samen Stichtse Vecht en GroenLinks het onderwerp “Werkzaamheden Herenweg-Gageldijk” naar aanleiding van uw brief van 14 maart 2021, op de agenda van de commissie Fysiek Domein van 18 mei 2021 laten zetten.

De agenda voor deze vergadering treft u hierbij aan. Uw brief van 14 maart en de antwoordbrief van het college alsmede de conceptmotie van genoemde partijen kunt u vinden in het Raadsinformatiesysteem: www.stichtsevecht.nl; bestuur en organisatie, onder gemeenteraad naar het Raadsinformatiesysteem, kalender en op de juiste datum in de kalender klikken en vervolgens op de url van de commissie Fysiek Domein. Uw brief van 30 april 2021 is voor de raads- en commissieleden achter een slotje gepubliceerd. Dat is vanwege de in de bijlage genoemde namen van personen.

De commissievergadering wordt gehouden vanaf 19.30 uur in de digitale vergaderzaal 1. U kunt de vergadering live mee te luisteren via www.stichtsevecht.nl.

Digitaal Spreekrecht

U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht. Op de agenda voor de vergadering staat het geplande tijdstip waarop het spreekrecht voor dit onderwerp start. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, laat u mij dat dan even weten? U kunt zich daarvoor bij mij melden vóór maandag 10 mei 2021, 12.00 uur. Dat kan via e-mail:  marijke.de.jong@stichtsevecht.nl.

Ook het inspreken verloopt digitaal. Als u zich hiervoor heeft aangemeld ontvangt u van de griffie een uitleg met een link. Ook wordt er vóór de vergadering door één van de collega’s van de griffie contact met u opgenomen om, indien nodig, met u te oefenen.

Geplaatst in Gageldijk, Herenweg | Een reactie plaatsen

Ontwerpbestemmingsplan Maarsseveense Plassen ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Maarsseveense Plassen 2e herziening ligt vanaf morgen 09-04-2021 6 weken ter inzage. Alleen op de delen die veranderd zijn en waarvoor geen wijzigingsprocedure is doorlopen kan een zienswijze worden ingediend. Bij de stukken is een overzicht van de veranderingen ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan.

Het plan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook op afspraak worden ingezien bij de centrale balie in het gemeentekantoor in Maarssen. De bestanden (inclusief bijlagen) zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem onder vergadering commissie Fysiek Domein d.d. 13 april.  https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/2021/13-april/19:30. Het plan is namelijk ter kennisname aan de commissie gestuurd. Behandeling van het plan zal pas na de ter inzage termijn plaatsvinden. Er wordt geen informatieavond gehouden. Wel wordt de mogelijkheid geboden om gedurende de ter inzage legging telefonisch of via de mail vragen te stellen.

De documenten zijn ook hier te downloaden: https://veiligdelen.stichtsevecht.nl/9db21c51-d7a5-4ca3-8e4b-9874751aa937

De globale planning voor dit bestemmingsplan ziet er als volgt uit:

Ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage voor zienswijzen 09-04 t/m 20-05 2021

Besluit college over de zienswijzen en het vast te stellen bestemmingsplan Juli 2021

Behandeling bestemmingsplan commissie Fysiek Domein September 2021

Vaststelling bestemmingsplan in gemeenteraad Oktober 2021

Geplaatst in Bestemmingsplan, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen

Bewonersvereniging: meld reacties op standpunt gemeente werkzaamheden Herenweg / Gageldijk

Nadat er recent opnieuw knelpunten bij de werkzaamheden op de Herenweg/Gageldijk naar voren zijn gekomen, heeft de bewonersvereniging op 14 maart jl een brief naar de gemeente gestuurd waarin wij ons ongenoegen hebben geuit. Op 1 april heeft de gemeente op de brief van de bewonersvereniging gereageerd. In deze brief staat onder andere dat de gemeente zich niet herkent in de brief van bewonersvereniging en de regie op dit dossier heeft. Zie voor de beide brieven eerdere berichten op de website.

Verschillende bewoners hebben op de laatste brief van de gemeente richting ons gereageerd. Graag willen we als bewonersvereniging breder in onze buurt nagaan hoe er tegen dit dossier en de reactie van de gemeente wordt aangekeken.

Wilt u uw reactie (positief dan wel negatief) daarover aan ons mailen (contact@maarsseveenmolenpolder.nl)?

Alle reacties zullen we bundelen in een brief aan de gemeente. Wilt u in uw reactie aan ons ook aangeven of u de brief mede wilt “ondertekenen”? We nemen dan uw naam en adres in de brief op. Kunt u – als u hiermee instemt – in uw reactie ook uw voornaam, achternaam, huisadres en mailadres zetten?

De brief die we opstellen zullen wij voor verzending eerst voorleggen aan de bewoners die input hebben geleverd en hebben aangegeven mede te willen “ondertekenen”.

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk dinsdag 20 april.

Eerder hebben een aantal bewoners van de Herenweg via de whatsapp reeds aangegeven mee te willen doen aan dit initiatief. Deze input hebben wij reeds genoteerd en dit zal worden meegenomen. U hoeft niet nogmaals te reageren.

Geplaatst in Gageldijk, Herenweg | Een reactie plaatsen

Reactie gemeente op brief werkzaamheden Herenweg / Gageldijk

Geplaatst in Gageldijk, Herenweg, Riolering | Een reactie plaatsen

Brief aan gemeente: vragen bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder over nieuwe problemen bij werk Herenweg-Gageldijk

Maarsseveen-Molenpolder, 14 maart 2021

Geacht College van B&W, geachte raadsleden van Stichtse Vecht,

In juli 2020 hebben we als bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder middels een brief en een inspraakreactie tijdens een raadsvergadering onze zorgen geuit over de voortgang van het vervangen van het riool op de Herenweg en Gageldijk en de continue problemen die in dit dossier naar voren komen. Op dat moment kon de gemeente onze zorgen niet wegnemen. De bewonersvereniging had destijds sterk de indruk dat de gemeente dit dossier niet onder controle had en sprak de vrees uit dat het nog wel eens een lange nasleep zou kunnen krijgen. De gemeente had vorig jaar een andere zienswijze en gaf aan dat de werkzaamheden eind 2020 zouden zijn afgerond.

Inmiddels zijn we 8 maanden verder en is de vrees van de bewonersvereniging helaas realiteit geworden. Er zijn namelijk opnieuw knelpunten naar voren gekomen. Deze zijn tweeledig: de middenspanningskabel moet vervangen worden, waardoor het trottoir en/of de weg opnieuw open gemaakt moeten worden; er loopt een onderzoek naar de stevigheid van de wegconstructie op de Herenweg.

In de brief van 10 maart jl. legt de gemeente de “schuld” van deze nieuwe knelpunten vooral extern. Dit verbaast de bewonersvereniging. De gemeente is toch verantwoordelijk voor dit dossier en heeft rond de zomer van 2020 toch aangegeven dat de werkzaamheden eind vorig jaar afgerond zouden zijn?

Op basis van de nieuwe knelpunten heeft de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder de volgende vragen voor de gemeente:

  • De bewoners hebben het vertrouwen in de gemeente in dit dossier verloren. Het dossier loopt immers al bijna twee jaar (!) en er is nog steeds geen einde in zicht. Planningen worden voortdurend niet gehaald en er komen telkens nieuwe knelpunten bij. Kan de gemeente zich voorstellen dat de bewoners hun vertrouwen verloren hebben? Zo ja, wat gaat de gemeente hier aan doen?
  • Hoe kan het dat de twee nieuwe knelpunten nu naar voren komen? Had dit niet eerder kunnen worden voorzien?
  • Wat is er precies aan de hand met de stevigheid van de wegconstructie op de Herenweg en wat zijn mogelijke consequenties?
  • Wat ligt er mogelijk nog meer in het verschiet voor de bewoners? Heeft de gemeente alle eerder vastgestelde knelpunten onder controle of is er een reëel risico dat bewoners in de nabije toekomst met nieuwe knelpunten worden geconfronteerd?
  • In aansluiting op de vorige vraag: wij hebben begrepen dat het vrachtverkeer niet altijd door de nieuwe verkeersgeleiding op de kruising bij de Maarsseveense Poort kan rijden. Klopt dit en is dit knelpunt dus bij de gemeente bekend? En indien dit inderdaad het geval is, hoe heeft dit kunnen ontstaan en hoe gaat de gemeente dit oplossen?
  • Heeft de gemeente wel voldoende regie op dit dossier? Vorig jaar had de bewonersvereniging hier al sterke twijfels over, die zij destijds ook heeft geuit. Hoe kan het dat het voortdurend mis gaat en dit dossier nog steeds niet onder controle is?
  • Waarom is de gemeente niet transparant in dit dossier en geeft ze geen volledige openheid van zaken? Bewoners ontvingen op 10 maart jl. een brief dat de asfalteerwerkzaamheden vanwege de nieuwe ontwikkelingen niet op 8 maart waren gestart. Hoe lang was de gemeente al op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen en waarom hoorden bewoners dit pas op 10 maart ofwel twee dagen nadat de slotwerkzaamheden zouden aanvangen? Ook in juli 2020 deden we al een sterke oproep aan de gemeente om volledige openheid van zaken te geven. Nu doen we dat als bewonersvereniging opnieuw.
  • Hoe gaat de gemeente de bewoners compenseren voor het feit dat ze al bijna twee jaar te maken hebben met overlast en dit nog zeker een tijd gaat duren?
  • Gaat de gemeente er bij het vervangen van de middenspanningskabel direct voor zorgen dat er glasvezel / snel internet wordt aangelegd op de Herenweg-Gageldijk? Zie de recente berichtgeving, waarin de gemeente zich met andere gemeentes hard maakt voor snel internet in het buitengebied.

Het is duidelijk dat in dit dossier van alles mis gaat. We willen met nadruk aan het College van B&W, en specifiek de verantwoordelijke wethouder, vragen om hier vanaf nu strakke regie op te voeren. De inzet daarvan moet wat ons betreft zijn dat er geen nieuwe knelpunten meer bij komen en de huidige knelpunten kordaat binnen een acceptabele termijn worden aangepakt en opgelost. Daarbij is het van belang dat bewoners hier minimale hinder van ondervinden. De overlast duurt immers al veel te lang.
Een tweede aandachtspunt is dat de gemeente vanaf nu veel beter, vollediger en tijdiger communiceert met bewoners, zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn.
Verder zou de bewonersvereniging – gezien alle knelpunten in dit dossier – graag zien dat er een extern onderzoek naar de gang van zaken wordt uitgevoerd. Dit onderzoek zou opheldering moeten geven over wat er de afgelopen twee jaar precies in dit dossier is gebeurd, waarom er voortdurend knelpunten naar voren komen, en welke knelpunten er mogelijk in de toekomst nog ontstaan.

Graag krijgen we als bewonersvereniging uiterlijk binnen twee weken volledig antwoord op bovengenoemde vragen en suggesties.

Met vriendelijke groet,
namens de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder,

Geplaatst in Gageldijk, Herenweg, Riolering | 2 reacties

17 maart: makkelijk en veilig stemmen in de drive-thru in Breukelen

Bericht van de gemeente

Wilt u makkelijk en veilig uw stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen vanuit uw eigen auto? Kom dan woensdag 17 maart naar het parkeerterrein bij het Van der Valk-hotel in Breukelen. Op deze centraal gelegen locatie vlak bij de A2 richten we een drive-thru-stembureau in waar u kunt stemmen zonder dat u uit de auto hoeft te stappen. De drive-thru gaat om 6.30 uur al open en sluit om 21.00 uur.

Dit drive-thru-stembureau biedt u de kans om van achter het stuur uw stem uit te brengen. Lekker snel en makkelijk. De drive-thru is zo ingericht dat meerdere mensen tegelijk kunnen stemmen. Ook  niet-automobilisten zijn welkom. Het adres van de drive-thru is Stationsweg 91 in Breukelen

Stemgeheim

Komt u met meerdere mensen in één auto? Vanwege het stemgeheim kan alleen de bestuurder zelf vanuit de auto stemmen. Passagiers moeten uit de auto stappen. Voor hen staan er reguliere stemhokjes klaar.

Ook voor kiezers buiten de gemeente

Het drive-thru-stembureau kan ook gebruikt worden door kiezers van buiten onze gemeente. Zij moeten dan wel een kiezerspas aanvragen bij hun eigen gemeente. Dat kan nog tot 12 maart 2021 om 17.00 uur.

Meer weten?

Alles over de verkiezingen vindt u op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen

Geplaatst in Van alles | Een reactie plaatsen

3 en 4 maart: Live verkiezingsdebat vanuit Stichtse Vecht

Op 17 maart kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. In de aanloop naar de verkiezingen organiseert Studio Idee in Loenen aan de Vecht op 3 en 4 maart a.s. twee verkiezingsdebatten. Op beide avonden zullen kandidaat kamerleden met elkaar in debat gaan en wordt er gekeken naar wat dat betekent voor Stichtse Vecht. Om de verschillen tussen de partijen duidelijker naar voren te brengen zijn de partijen verdeeld over twee avonden. Op 3 maart debatteren de partijen die als links van het midden kunnen worden gezien. Op 4 maart is het de beurt aan de partijen die zich aan de rechterzijde bevinden.
De gespreksleider op beide avonden zal zijn, journalist, gespreksleider, interviewer, dagvoorzitter en presentatie coach, Margreet Spijker.
De thema’s op beide avonden zijn: ondernemers & werkgelegenheid, woningmarkt en milieu & klimaat.

Geplaatst in Politiek, verkiezingen | Een reactie plaatsen

Online-bijeenkomst Tienhoven, Oud-Maarsseveen, Maarsseveen en Molenpolder: energie én geld besparen én comfort verhogen!

Met het winterse weer nog scherp op het netvlies, is menigeen bezig met het warmhouden van zijn woning. Pak daarom de agenda er even bij en noteer: online-bijeenkomst op 2 maart 2021 over het nemen van energiebesparende maatregelen die zorgen voor comfort en een lagere energierekening. Stichting Duurzame Vecht organiseert dit webinar voor Tienhoven, Oud-Maarsseveen, Maarsseveen en Molenpolder.

De focus bij deze online-bijeenkomst op 2 maart ligt bij de energiebesparende maatregelen.
Veel mensen willen beginnen met energiebesparende maatregelen en stellen de vraag: waar begin ik? Kan ik zonnepanelen of een warmtepomp installeren? Of is het verstandiger eerst te gaan isoleren? En passen deze maatregelen wel binnen de plannen van de gemeente? Antwoorden op deze vragen worden gegeven.

Wijkanalyse
Er is door de energieambassadeurs van Stichting Duurzame Vecht een analyse gemaakt over de woningopbouw van de wijken en welke energiebesparende maatregelen daar interessant zijn. Hierdoor kan er een gericht advies gegeven worden. Ook is er overleg geweest met de gemeente zodat de gemeentelijke plannen onderdeel zijn van de bijeenkomst. Focus ligt echter op maatregelen waarmee niet alleen energie bespaard wordt maar welke een goed rendement hebben en comfort in de woning verhogen. De inwoners van drie andere kernen (Zandweg Oostwaard, Valkenkamp en Oud Zuilen) zijn inmiddels bijgepraat en aan de slag.

Meld je aan!
De online-bijeenkomst wordt georganiseerd in overleg met de bewonersverenigingen Maarsseveen-Molenpolder en Tienhoven & Oud-Maarsseveen. Tijdens de uitzending is er ruimte voor het stellen van vragen. Deze worden zoveel mogelijk ter plekke beantwoord en later op de site gepubliceerd. De livestream van het webinar wordt 2 maart om 19:30 uitgezonden en is te volgen via http://www.duurzamevecht.nl/webinar. Aanmelden is handig (en gratis) zodat je op 2 maart nog een reminder ontvangt.

Meer weten?
Meer weten over energiebesparing? Kijk dan alvast op de site van Duurzame Vecht en voor filmpjes op het YouTube kanaal van de stichting. Meer informatie via Ralph van Elburg van Stichting Duurzame Vecht 06 – 542 12 140

Geplaatst in Duurzaam | Een reactie plaatsen

Riolering Herenweg/Gageldijk

Gageldijk op 29 oktober tijdelijk onbereikbaar

(Bericht van de gemeente)

Op donderdag 29 oktober vinden wegwerkzaamheden plaats op de Gageldijk in Maarsseveen. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van hier gevestigde ondernemers, bewoners en bezoekers. Door de werkzaamheden is de Gageldijk op donderdag 29 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur gedeeltelijk (tussen nummer 25 en 43) onbereikbaar en kun je niet met de auto over dit stuk van de Gageldijk. Ondernemers en bewoners zijn hier deze week over geïnformeerd.

Nieuwe riolering

Aan de Herenweg en de Gageldijk legt de gemeente nieuwe riolering aan om regenwater efficiënter te kunnen afvoeren. Tegelijkertijd wordt ook de verkeersveiligheid van de weg verbeterd. De Gageldijk wordt ingericht als een weg waar maximaal 60 kilometer per uur mag worden gereden. De Herenweg krijgt bredere ‘fietssuggestiestroken’. Ook wordt de voorrangssituatie en kruising bij de Maarsseveense Plassen wordt verbeterd. Volgens planning is het project in het voorjaar van 2021 voltooid.

Geplaatst in Gageldijk | Een reactie plaatsen

Invloed bewoners op Regionale Energie Strategie

Komen er zonneweiden in ons gebied om de energietransitie mogelijk te maken, halen we warmte uit de aarde? Een oproep aan bewoners!

Waar gaat het over? In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland over 10 jaar bijna de helft minder CO2 uitstoot als in 1990 en dat de reductie in 2050 95 procent moet bedragen. De RES, de regionale energiestrategie legt vast welk deel daarvan in onze regio gerealiseerd gaat worden en hoe dat gebeurt. De Bewonersvereniging Maarsseveen/Molenpolder wil ook op dit terrein namens en met de bewoners een gesprekspartner naar de gemeente worden. We zoeken bewoners die met ons mee willen denken en het voortouw willen nemen in het overleg met de gemeente.

Het gaat bij de Regionale Energie Strategieën over de vraag waar plaats is voor duurzame energie en op welke manier die wordt opgewekt: windmolens, zonneweiden, of bijvoorbeeld aardwarmte. Ook gaat het om vragen of het energienet de extra hoeveelheid elektriciteit aan kan en of het financieel haalbaar is. En, voor een vereniging als de onze niet in de laatste plaats: of er draagvlak onder de bevolking is.

Begin oktober is een concept RES voor ons gebied klaar. Het gaat hierbij om de RES voor de U16: 16 gemeenten binnen de provincie Utrecht waaronder de gemeente Stichtse Vecht. Volgende zomer wordt de energiestrategie op landelijk niveau definitief vastgesteld en wordt elke 2 jaar bekeken of Nederland en de regio op de schema’s van 2030 en 2050 liggen.

Als bewoners kunnen we de komende periode invloed hebben hoe de toekomst van ons gebied er uit komt te zien, voor nu en de generaties die na ons komen in onze leefomgeving.

Denk en doe mee en laat dat weten via de e-mail of spreek ons aan, ook als je meer wilt weten:

Hans Verhoeven, Westbroekse Binnenweg 24
Harald Logt, Nedereindsevaart 18
Willem Jan Boot, Oudedijk 52

Meer informatie over de RES: http://www.regionale-energiestrategie.nl

Geplaatst in Bewonersvereniging | Tags: , , | 3 reacties