Linda van Dort nieuwe wijkwethouder

linda van dort

Foto: GroenLinks Stichtse Vecht

Linda van Dort (GroenLinks) is de nieuwe wijkwethouder van Tienhoven, dus ook van Maarsseveen-Molenpolder. Wij kijken uit naar een goede samenwerking!

Geplaatst in Gemeente, Politiek | 1 reactie

Bewonersvereniging blij met intenties coalitieakkoord

Schermafbeelding 2018-04-27 om 16.20.40Het bestuur van de bewonersvereniging is verheugd over het coalitieakkoord dat de VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en het CDA hebben gesloten. Dit akkoord is basis is voor het bestuur van de gemeente Stichtse Vecht voor de komende vier jaar.

Samenwerken met bewoners
Wij zijn verheugd dat het nieuwe bestuur de ambitie heeft om op een betere manier samen te werken met inwoners en met organisaties als onze bewonersvereniging. Uit het akkoord:

  • “De behoefte aan inspraak en meepraten van en door onze inwoners neemt toe, al dan niet verenigd in wijkraden, wijkcommissies, dorpsraden of andere samenwerkingsverbanden. Wij gaan ons beleid hierop aanpassen en nog verder verbeteren. Uitgangspunt is dat inwoners worden gehoord en serieus worden genomen. Dit betekent dat wij weten waar zorgen en enthousiasme over ons beleid bij onze inwoners zitten. Hier passen wij onze communicatie en uitleg op aan. Wij denken vanuit het belang van de inwoner en wij denken in oplossingen en kansen.”
  • “We willen meer ruimte en verantwoordelijkheid geven aan de wijk- en dorpsraden als men dat op prijs stelt. Daarmee vergroten we de betrokkenheid van de burgers en geven invulling aan de nieuw gekozen bestuursstijl. We willen absoluut geen blauwdruk opleggen maar maatwerk en flexibiliteit toepassen, afhankelijk van de wijk of kern. We stellen voor om in breed overleg, in samenwerking met de raad, de structuur van de wijk- en dorpsraden te moderniseren. Mede gelet op de brede wens om meer regie en meer zeggenschap onder de inwoners te realiseren.”
  • “Wij willen samenwerken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en de aanwezige kennis in onze samenleving benutten. Dit bestuur zal een nieuwe relatie met de inwoners en organisaties aangaan bij het bereiken van de gemeenschappelijke doelen. Er moet een sfeer ontstaan waarin men elkaar succes gunt en wederzijds respect ontstaat voor ieders bijdrage. Ambities en verantwoordelijkheden moeten worden gedeeld met inwoners en maatschappelijke organisaties. Dat vraagt om wederzijds vertrouwen, goed overleg en duidelijke afspraken over rollen en verantwoordelijkheden. De gemeenschappelijke doelen moeten ook bereikt worden in nauwe samenwerking met onze buurgemeenten, provincie en het rijk.

Ambities die ons gebied raken
Verder heeft het bestuur ambities die ons gebied rechtstreeks raken, en die wij van harte ondersteunen:

  • Over woningbouw in de gemeente: “Wij kiezen ervoor niet te bouwen buiten de rode contouren.
  • Over de Zuilense Ring: “Wij pleiten actief richting de andere overheden dat de N201, N230 en de A2 voldoen aan de wettelijke normen en streven naar de WHO-norm van luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Daarnaast spannen we ons in om voor de N230 80 km/u te realiseren.”
  • Over toerisme: “Wij gaan voor kwaliteitstoerisme en geen massatoerisme en gaan de integrale visie Toerisme en Recreatie hierop actualiseren. Daarmee geven wij gehoor aan de zorgen die er leven over de kwetsbaarheid van het landschap, de aantasting van de monumenten, de lasten voor eigenaren en de overlast voor bewoners.”

Het bestuur van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder rekent op een vruchtbare samenwerking met het nieuwe college en de gemeenteraad!

Lees hier het Coalitieakkoord Stichtse Vecht 2018-2022

Geplaatst in Gemeente, Politiek | Een reactie plaatsen

Toxische algen in water Maarsseveense Plassen

30728972_1513570195419209_8848544618820665344_oNa klachten van bewoners over een smerige algenlaag in het water in de sloot en de trekgaten, heeft Waternet laten weten dat het gaat om toxische algen. Daar kun je dus beter niet in zwemmen. Waar de algen vandaan komen, is niet bekend. Bewoners geven aan dit nog nooit eerder gezien te hebben.

Als het te erg wordt, plaatst Waternet waarschuwingsborden bij de openbare zwemplaatsen. Het bestuur van het Waterschap AGV, waar dit water onder valt, heeft besloten om verder geen maatregelen te nemen.

Geplaatst in Maarsseveense Plassen, waterschap | Een reactie plaatsen

Drie evenementen bij de Maarsseveense Plassen

De gemeente heeft vergunning gegeven voor drie evenementen bij de Maarsseveense Plassen: 25 mei ‘Ecstatic Dance’ op het naturistenterrein en 17 juni & 9 september vlooienmarkt op het parkeerterrein. Bezwaar maken kan nog als u dat wilt.

Geplaatst in Evenementen, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen

In gesprek met de gemeente over groen in de buurt

(Bericht van de gemeente)

kikkerIn de maanden april, mei en juni komt een team van gemeente Stichtse Vecht langs bij u in de wijk. ‘Tent in de wijk’ is een reeks van 12 korte bijeenkomsten in de 12 kernen van Stichtse Vecht. We zetten onze tent neer op een druk plein of een populaire speelplek. Als gemeente staan we hier ín de buurt en vóór de buurt. Kom langs en laat ons weten wat u als bewoner belangrijk vindt als het gaat om een groene en leefbare omgeving.

De tent staat op 24 mei van 17.00 – 20.00 uur bij de Veenkluit voor Tienhoven/Molenpolder.

Lees verder

 

Geplaatst in Gemeente, Groen | Een reactie plaatsen

Voorrangssituatie Herenweg / Maarsseveense Poort verandert

verkeersborden-voorrang-voorrangswegDe gemeente heeft besloten om de voorrangssituatie op de kruising Herenweg / Maarsseveense Poort te veranderen.

‘Hiermee wordt de bestaande voorrangsweg op de Herenweg richting de Gageldijk en visa versa aangepast. De nieuwe voorrangsweg komt te liggen op de Maarsseveensepoort richting Gageldijk. Daarnaast wordt de fietsoversteek aan de aan de zuidoostelijke kant van de kruising opgeheven en verplaatst naar de noordwestelijke kant. Hiermee wordt aan deze zijde een dubbelzijdig fietspad met voorrang gerealiseerd. Ook zal er een voetgangersoversteekplaats aan deze zijde komen.’

Lees meer: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-71008.html

Geplaatst in Herenweg, Verkeer | Een reactie plaatsen

Langere inzage en beroep-periode bestemmingsplan Maarsseveense Plassen

Door technische omstandigheden ligt het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. langer ter inzage, nl. tot 26 april.

Van de site: tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 9 maart 2018 tot met donderdag 26 april 2018 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. 

Lees hier alle informatie

Geplaatst in Bestemmingsplan, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen