Invloed bewoners op Regionale Energie Strategie

Komen er zonneweiden in ons gebied om de energietransitie mogelijk te maken, halen we warmte uit de aarde? Een oproep aan bewoners!

Waar gaat het over? In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland over 10 jaar bijna de helft minder CO2 uitstoot als in 1990 en dat de reductie in 2050 95 procent moet bedragen. De RES, de regionale energiestrategie legt vast welk deel daarvan in onze regio gerealiseerd gaat worden en hoe dat gebeurt. De Bewonersvereniging Maarsseveen/Molenpolder wil ook op dit terrein namens en met de bewoners een gesprekspartner naar de gemeente worden. We zoeken bewoners die met ons mee willen denken en het voortouw willen nemen in het overleg met de gemeente.

Het gaat bij de Regionale Energie Strategieën over de vraag waar plaats is voor duurzame energie en op welke manier die wordt opgewekt: windmolens, zonneweiden, of bijvoorbeeld aardwarmte. Ook gaat het om vragen of het energienet de extra hoeveelheid elektriciteit aan kan en of het financieel haalbaar is. En, voor een vereniging als de onze niet in de laatste plaats: of er draagvlak onder de bevolking is.

Begin oktober is een concept RES voor ons gebied klaar. Het gaat hierbij om de RES voor de U16: 16 gemeenten binnen de provincie Utrecht waaronder de gemeente Stichtse Vecht. Volgende zomer wordt de energiestrategie op landelijk niveau definitief vastgesteld en wordt elke 2 jaar bekeken of Nederland en de regio op de schema’s van 2030 en 2050 liggen.

Als bewoners kunnen we de komende periode invloed hebben hoe de toekomst van ons gebied er uit komt te zien, voor nu en de generaties die na ons komen in onze leefomgeving.

Denk en doe mee en laat dat weten via de e-mail of spreek ons aan, ook als je meer wilt weten:

Hans Verhoeven, Westbroekse Binnenweg 24
Harald Logt, Nedereindsevaart 18
Willem Jan Boot, Oudedijk 52

Meer informatie over de RES: http://www.regionale-energiestrategie.nl

Geplaatst in Bewonersvereniging | Tags: , , | 3 reacties

Nieuw: busdienst in Molenpolder

U-flex is een flexibele openbaarvervoerservice, waarbij de bus rijdt op afroep, alleen wanneer hij nodig is, en alleen waar hij nodig is. Het vervoer gaat van halte naar halte, volgens de snelst mogelijke route. Wanneer meerdere reizigers tegelijk dezelfde kant op gaan, reizen zij samen in één voertuig.

https://www.u-ov.info/reizen/u-flex

Geplaatst in Verkeer | 2 reacties

Verzakking Maarsseveensevaart

Bericht van de gemeente

Er is geconstateerd dat de Maarsseveensevaart aan het verzakken is. Daarom is deze weg gedeeltelijk afgezet en geldt er een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de oorzaak van de verzakking. Wegherstel volgt nadat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn.

Verzakking MaarsseveensevaartVerzakking Maarsseveensevaart

Geplaatst in Verkeer | 2 reacties

Spreekuur herinrichting Herenweg/Gageldijk

– bericht van de gemeente –

Beste bewoner en/of ondernemer,

Zoals in de bewonersbrief van gemeente Stichtse Vecht van 14 juli aangegeven, hebben wij een tweetal ‘spreekuren’ ingepland. Graag stellen wij u alvast op de hoogte van de data:
Maandag 24 augustus 16:30 -18:00
Donderdag 3 september 16:30 – 18:00

Wanneer u gebruik wilt maken van het inloop spreekuur, ontvangen wij uw aanmelding voor 7 augustus per e-mail. Gezien de huidige COVID-19 maatregelen vanuit het RIVM, is vooraf aanmelden voor het spreekuur, verplicht. Aanmelden kan door een mail te sturen naar diane@dvandersteenbv.nl, met daarin de volgende gegevens: datum, naam, adres, telefoonnummer.

Naast de uitvoerende Combinatie, zal vanuit gemeente Stichtse Vecht de projectleider uw vragen over de aanpassingen van het ontwerp en de uitvoering met u bespreken. De definitieve informatie over o.a. de locatie zullen de inschrijvers persoonlijk ontvangen. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Geplaatst in Gageldijk, Herenweg, Van alles | Tags: | Een reactie plaatsen

Veel vragen bewonersvereniging over werkzaamheden Herenweg-Gageldijk

De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder maakt zich al langere tijd zorgen over de voortgang van de rioolwerkzaamheden aan de Herenweg en de Gageldijk. Oorspronkelijk had het werk, dat 1,5 jaar geleden is gestart, eind mei j.l. moeten zijn afgerond. Nu blijkt dat de werkzaamheden voorlopig nog lang niet worden afgerond. Sterker nog, er zijn grote fouten bij de werkzaamheden gemaakt, waardoor het meer dan denkbaar is dat (een deel van) het werk opnieuw moet worden gedaan. Hierdoor lijkt het zeer waarschijnlijk dat het nog lang gaat duren, voordat de weg weer open gaat. Daarnaast is het werk ook financieel een enorm fiasco voor de gemeente aan het worden. Eerder is al een grote overschrijding geweest op de begroting. Nu dreigt een tweede, mogelijk nog grotere overschrijding. Van de kant van de gemeente blijft het tot nu toe stil.

De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder heeft eerder al een aantal keer contact met de gemeente gezocht over de ontstane situatie. De reactie van de gemeente was steeds zeer summier. En de situatie is er ondertussen zeker niet beter op geworden. De sterke indruk bestaat dan ook bij de bewonersvereniging dat de gemeente dit dossier niet onder controle heeft. Daarom stuurt de bewonersvereniging nu opnieuw een brief aan de gemeente om haar zorgen te uiten en antwoord te krijgen op alle vragen die er leven.

Fout(en)
De zorgen van de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder hebben onder andere betrekking op de fouten die zijn gemaakt bij de aanleg van het nieuwe riool aan de Herenweg-Gageldijk. De bewonersvereniging wil graag weten wat de “ontwerpfout” in het nieuwe riool precies inhoudt en wat de omvang hiervan is. Daarnaast wil zij weten waarom deze fout niet eerder aan het licht is gekomen. Ook wil ze weten wat mogelijke oplossingen zijn, welke oplossing de voorkeur heeft, welke werkzaamheden aanvullend moeten worden uitgevoerd om de fout te herstellen, en welke overlast de bewoners daarbij zullen ondervinden.
Daarnaast vraagt de bewonersvereniging zich af of de gemeente laat uitzoeken wat er precies is misgegaan in dit dossier en wat de rol van de gemeente hierbij is geweest. En als er inderdaad een onderzoek wordt uitgevoerd naar het handelen van de gemeente in dit dossier, door wie dit onderzoek wordt gedaan en wanneer de uitkomsten van het onderzoek naar buiten komen.

Vervolg van de werkzaamheden en planning
Na het stilleggen van het werk aan de Herenweg-Gageldijk een paar maanden geleden is het vervolg voor de bewoners volstrekt onduidelijk. Daarom wil de bewonersvereniging weten wanneer het werk aan de Herenweg-Gageldijk weer wordt hervat en wat de nieuwe einddatum wordt waarop het werk wordt afgerond.

Financiën
De oorspronkelijke begroting van het aanbestede werk aan de Herenweg-Gageldijk is intussen al een keer flink overschreden. Gesproken wordt over een overschrijding tussen de 1 en 2 miljoen euro. Het echte bedrag is echter onhelder. Er komt door de ontstane situatie vrijwel zeker nog een tweede grote overschrijding aan. De bewonersvereniging vraagt zich af waarom de gemeente alle informatie hierover tot nu toe intern houdt en geen enkele verantwoording aflegt aan de bewoners van het gebied en breder de inwoners van Stichtse Vecht. De bewonersvereniging heeft de gemeente dan ook gevraagd wanneer de gemeente op dit punt extern verantwoording gaat afleggen.

Communicatie
De gemeente communiceert in dit dossier reactief, onvoldoende en incompleet. Hierdoor weten de bewoners niet wat er precies gaande is en wat de gevolgen voor de bewoners zijn. Dit ondanks het feit dat de gemeente een convenant heeft met de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder, waarin staat dat de gemeente de bewoners(vereniging) proactief van informatie zal voorzien. De bewonersvereniging heeft dan ook gevraagd waarom de gemeente de afspraken uit het convenant met de bewonersvereniging niet nakomt en hoe de gemeente er vanaf nu voor gaat zorgen dat er conform het convenant wordt samengewerkt.

Al met al vindt de bewonersvereniging het handelen van de gemeente op alle vlakken in dit dossier zeer betreurenswaardig. De bewonersvereniging verwacht dan ook op zeer korte termijn, uiterlijk binnen 2 weken, een uitgebreid en compleet antwoord van de gemeente op alle vragen en zorgen die zij heeft geuit. Hopelijk werpt dit meer licht op de situatie.

Geplaatst in Gageldijk, Herenweg | Tags: | 1 reactie

Anjeractie 22 t/m 30 mei: steun SDG

Bericht van een buurtbewoner:

Zomaar een berichtje van mij. Dat doe ik niet vaak. Er is dan ook een bijzondere reden voor. Door de corona-crisis staan ook culturele organisaties erg onder druk.

Ik ben betrokken bij Muziekver. Soli Deo Gloria. We doen veel activiteiten en willen dat graag blijven doen. Vandaar dat ik je voor deze ene keer vraag om ons te steunen. Met een eenmalige gift.

Het Cultuurfonds organiseert deze week een landelijke collecte waar veel lokale organisaties aan mee doen. Wij ook. Alles wat wij ophalen, krijgen we via het Cultuurfonds weer terug. Dat kunnen we zó goed gebruiken! Het is helemaal anoniem en veilig. Veel dank vast voor je steun!

https://mii.io/c/cultuurfonds-anjeractie-collecte-2020?p=38381179

Geplaatst in Activiteit in de buurt | Een reactie plaatsen

75 jaar herdenken – 75 jaar vieren

(bericht van Stichting 4-5 mei Maarssen)

75

Gezien de berichtgeving vanuit de overheid alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen te verbieden tot 01 juni a.s., zal ook de Stichting 4 – 5 mei Maarssen zich aan dit besluit moeten conformeren. De herdenkingsplechtigheden op 04 mei a.s. in park Goudestein en bij molen De Trouwe Wachter in Tienhoven zullen geen doorgang vinden.

Wij kunnen niet inschatten wat de toekomst biedt, we kunnen geen beloftes doen hoe op een ander moment eventueel invulling te geven aan 75 jaar herdenken en vieren.

Wat wij wel van u kunnen vragen is:led

  • Om op 4 mei van 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen en vanaf 19.45 uur een kaars (bij voorkeur een Led-kaars) voor uw raam te zetten ter nagedachtenis aan hen die voor onze vrijheid hebben gestreden en om 08.00 uur twee minuten stil zijn. Ook andere uitingen van een lichtje, denk aan het lichtje van uw mobiele telefoon, worden van harte ondersteund.
  • Op 5 mei vragen wij u de vlag uit te hangen en om 12.00 uur op het gebruikelijke moment dat de bevrijdingsvlam in park Goudestein zou worden binnengebracht te applaudisseren om te beseffen dat wij in vrijheid mogen leven en daar dankbaar voor mogen zijn.

 

Geplaatst in Van alles | Een reactie plaatsen

Werk Herenweg-Gageldijk ligt stil: vragen aan gemeente

Schermafbeelding 2020-03-22 om 11.41.47De afgelopen weken is er niet meer gewerkt aan de vervanging van het riool aan de Herenweg en Gageldijk. Tot op heden is er nog geen bericht van de gemeente gekomen waarom het werk is stilgelegd.

Daarom hebben we als bestuur van de bewonersvereniging een brief naar het College van B&W gestuurd met de volgende vragen:

  1. Wat is de reden voor het stil leggen van het werk aan de Herenweg-Gageldijk?
  2. Waarom zijn bewoners tot nu toe niet geïnformeerd over het stil leggen van het werk en de reden voor het stil leggen?
  3. Wat zijn de consequenties van het stil leggen van het werk voor de planning of concreter de einddatum waarop het werk wordt afgerond?
  4. Kan de gemeente de bewoners(vereniging) nader en volledig berichten over de ontwikkelingen omtrent de verzakkingen van het net nieuw aangelegde riool? In hoeverre zet de verzakking door en – indien dit het geval is – wat zijn de consequenties van de verzakking en wat gaat de gemeente hier concreet op welke termijn aan doen? En als achtergrond, waarom zijn de putten van het nieuwe riool niet onderheid, aangezien ze op veengrond liggen?
  5. Kan de gemeente de bewoners(vereniging) nader en volledig berichten over andere knelpunten en problemen omtrent het werk aan de Herenweg en Gageldijk? Dit omdat er een aantal verontrustende berichten de ronde gaan. De bewonersvereniging wil graag dat er op korte termijn op alle vlakken volledige transparantie in dit dossier en aanverwante zaken komt.

Als bestuur van de bewonersvereniging verwachten we een snel en volledig antwoord op bovenstaande vragen van de gemeente.

Geplaatst in Gageldijk, Herenweg | Tags: | 1 reactie

Samen klussen tegen de Processierups

Schermafbeelding 2020-03-11 om 19.52.04Op zaterdag 7 maart was het zover. De bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder organiseerde een sociale activiteit voor de bewoners. Dit keer stond de activiteit in het teken van de natuurlijke bestrijding van de processierups. Koolmezen eten samen met pimpelmezen, koekoek, boomklevers en spreeuwen de rupsen op en zo ontstaat er een natuurlijke bestrijding. Een paar weken geleden deed de bewonersvereniging een oproep onder de bewoners om met elkaar koolmezenkastjes te bouwen. Hier werd goed op gereageerd en zo ontstonden er twee workshops. De twee workshops werden begeleid door Nynke de Boer. Nynke is professioneel Klustante en ze werd geassisteerd door Imelda Janse.

IMG_20200309_131954

Imelda is meubelmaker. Zo waren de bewoners in goede handen in de nieuwe werkplaats van Nynke. Na een kennismaking en de uitleg ging iedereen aan de slag in tweetallen en vulde de ruimte zich al snel met hamer en boorgeluiden.
“Het is zo mooi om te zien dat de buurt alle hulpbronnen zelf in huis heeft: bereidwillige bewoners, professionele ondersteuning en een mooie werkplaats. Het is een gezellige bijeenkomst waar buurtbewoners elkaar treffen en samen aan de slag gaan.” Aldus Yvonne Lonis en Ria van Oostrom van de bewonersvereniging.

Na 1,5 uur gezellig samen klussen stond de eerste groep trots met het zelfgebouwde mezenkastje te poseren voor de werkplaats van Klustante aan de Westbroeksebinnenweg 14 in Tienhoven.

 

Geplaatst in Activiteit in de buurt, Bewonersvereniging, Van alles | Tags: | Een reactie plaatsen

7 maart: Samen een koolmezenkast maken

Schermafbeelding 2020-02-05 om 17.39.56Op zaterdag 7 maart organiseert de bewonersvereniging een gezellige middag waar we gezamenlijk, onder begeleiding van Nynke de Boer (klustante), een vogelhuisje voor koolmezen gaan maken. Koolmezen eten Eikenprocessie rupsen en hun poppen, bovendien is het leuk om vogelhuisje in de tuin te hebben. Daarbij is het leuk om elkaar op deze manier te ontmoeten.

De bewonersvereniging biedt u dit aan. Er zijn dus geen kosten aan verbonden voor u.

De bewonersvereniging zorgt voor het bouwpakket. Nynke de Boer verzorgt de professionele begeleiding in haar nieuwe werkplaats. Er is echter beperkt ruimte voor deze activiteit, dus reageer snel. Timmerervaring is niet nodig!

Wat: Samen een koolmezenkast bouwen
Waar: Westbroeksebinnenweg 14
Wanneer: 7 maart 13.45 inloop, 14.00 start tot 15.30.

Wil je erbij zijn mail naarr.pino1952@gmail.com Dit kan tot 10 februari.
Geef je snel op. Vol is vol.

Geplaatst in Activiteit in de buurt | Een reactie plaatsen