Kerstzang

Schermafbeelding 2018-12-16 om 11.08.57Ook dit jaar komt Soli Deo Gloria weer op kerstavond kerstliederen spelen op de Westbroeksebinnenweg ter hoogte van huisnummer 16. Even na 01.00 uur op Kerstavond, het is dan 25 december, zal het orkest stoppen en een klein kerstconcert ten gehore brengen.
Rond 1 uur is er warme gluhwijn en wat andere versnaperingen om alvast met elkaar in de stemming te komen. We vinden het leuk als u komt om samen met ons de kerstnacht zingend in te luiden.

Advertenties
Geplaatst in Activiteit in de buurt, Kerstmuziek | Een reactie plaatsen

Buren verzoeken gedeputeerden om trajectcontrole met 80 km/u in te voeren

traject-controle-80-300x169In het rapport van Royal Haskoning/DHV over het onderzoek naar de omgevingskwaliteit van de Zuilense Ring, wordt als één van de meest effectieve maatregelen om de overlast van het verkeer voor omwonenden terug te dringen, geadviseerd om de maximum snelheid terug te brengen naar 80 km/uur.

Buren van de Zuilense Ring en de gemeente Stichtse Vecht pleiten al langer voor het terugbrengen van de maximum snelheid op de Zuilense Ring. Groot was dan ook de verbazing toen duidelijk werd dat in de reactie op de rapportage de gedeputeerde Mobiliteit dhr. D. Straat namens het college van gedeputeerde Staten (het bestuur van de Provincie) duidelijk maakte dat hij die maatregel niet wil overnemen.

Lees verder op de site van de Buren van de Zuilense Ring 

Geplaatst in Zuilense Ring | 1 reactie

‘Stil’ asfalt op Zuilense Ring

(van de provincie)

Schermafbeelding 2015-12-03 om 10.32.54

De provincie Utrecht gaat geluidsreducerend asfalt aanbrengen op de Zuilense Ring/N230. Daardoor neemt de geluidsbelasting op de Zuilense Ring de komende jaren niet toe, terwijl het verkeer door de opwaardering van de Noordelijke Randweg in 2023 wel toeneemt. De luchtkwaliteit langs de Ring gaat de komende jaren evenmin achteruit. Onderzoek, in opdracht van de provincie Utrecht, wijst dit uit. Ook trajectcontrole heeft waarschijnlijk een positief effect op de geluidsbelasting.
De Zuilense Ring vormt het deel van de provinciale weg N230 tussen het Gandhiplein in Utrecht en de aansluiting met de A2. Daar mogen auto’s maximaal 100 kilometer per uur rijden. Langs de weg wonen ongeveer 12.000 mensen in Maarssen, gemeente Stichtse Vecht.

Bewoners
Onder die omwonenden leven zorgen over de gevolgen van de verkeerstoename op de Zuilense Ring voor hun leefomgeving en gezondheid. Op verzoek van Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten daarom onderzoek laten uitvoeren naar de huidige en verwachte geluidshinder voor 2030 en de huidige luchtkwaliteit en die in 2035. Daarbij is uitgebreid overlegd met de Buren van de Zuilense Ring, een samenwerkingsverband van bewonersorganisaties rond de Ring in Maarssen. Ook zijn met de Buren en de gemeente de onderzoeksresultaten gedeeld en besproken.

Onderzoek wijst uit
Uit het onderzoek blijkt dat het verkeer op de Ring de komende jaren aanzienlijk toeneemt. Dit komt doordat het verkeer beter doorstroomt dankzij aanpassingen van de Noordelijke Randweg en een mogelijk nieuw type aansluiting op de A2.

Dat extra verkeer leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De verwachting is dat de luchtkwaliteit beter is dan nu en dat in 2030 ter hoogte van de woningen voldaan wordt aan de zogeheten WHO-streefwaarden. De toename van de geluidsbelasting is volgens het onderzoek zeer gering. Op het gebied van geluid worden de wettelijke normen niet overschreden. Maar met ‘stil’ asfalt wordt die zeer geringe toename weer nagenoeg teniet gedaan. De provincie zal bij de al voorziene werkzaamheden bij de Zuilense Ring in 2022 dat geluidsreducerend asfalt aanbrengen.

Trajectcontrole
Medio 2019 wordt op de Zuilense Ring trajectcontrole ingevoerd. Via meetapparatuur worden hardrijders dan automatisch bekeurd. De limiet bij de controle kan alleen worden ingesteld op de huidige maximumsnelheid van 100 km per uur.

De provincie Utrecht heeft goed gekeken naar de mogelijkheden om de maximum snelheid naar 80 km terug te brengen. Maar ze vindt het belangrijk dat de trajectcontrole wordt ingevoerd omdat je daarmee de maximum snelheid effectief handhaaft. Dat zal waarschijnlijk een positief effect hebben op de geluidsbelasting.

Geplaatst in Verkeer, Zuilense Ring | Een reactie plaatsen

Vaststelling van het bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk 1e herziening

(Van de gemeente)

Op 2 oktober heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Herenweg – Gageldijk 1e herziening gewijzigd vastgesteld. De herziening van het bestemmingsplan is bedoeld om fouten in het bestemmingsplan uit 2014 te herstellen.
Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website Ruimtelijke Plannen, het kenmerk is NL.IMRO.1904.BPHerenwgGdHrz1MRS-VG01. Het bestemmingsplan is ook op papier in te zien tijdens de openingstijden bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Een overzicht van de aanpassingen kunt u lezen in het bestemmingsplan. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 9 november 2018 voor 6 weken ter inzage.

Bezwaar
In deze 6 weken kan er beroep ingesteld worden. Dit kan als u eerder een zienswijze heeft ingediend of als u bezwaar heeft tegen de aanpassingen die door de gemeenteraad zijn gedaan bij de vaststelling. Het beroepschrift kunt u sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Geplaatst in Bestemmingsplan, Gageldijk, Herenweg | Een reactie plaatsen

Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen in werking

(van de gemeente)
Op 18 oktober heeft de Raad van State de verzoeken om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) op het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen afgewezen. Het bestemmingsplan is daarmee van kracht geworden. Dit betekent dat de omgevingsvergunningen vanaf nu aan dit bestemmingsplan worden getoetst.
Het bestemmingsplan is echter nog niet onherroepelijk. De Raad van State heeft namelijk nog geen uitspraak gedaan over de beroepschriften die zijn ingediend.

Het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen is op 30 januari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is door een aantal personen beroep aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast is door een aantal personen een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) ingediend. Het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen.

Geplaatst in Bestemmingsplan, Maarsseveense Plassen | Een reactie plaatsen

Werkzaamheden Herenweg / Gageldijk

(van de gemeente)

In het eerste kwartaal van 2019 wordt de riolering aan de Herenweg en de Gageldijk in Maarssen vervangen. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart. Deze voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het snoeien en kappen van bomen en het aanbrengen van een zgn. watertransportleiding door Vitens. De snoeiwerkzaamheden op de Herenweg zijn op 23 oktober van start gegaan. Hierna worden bomen op de Gageldijk gekapt.

Aanbrengen watertransportleiding
Vanaf maandag 29 oktober brengt Vitens een watertransportleiding aan in de Herenweg. Om dit mogelijk te maken wordt in de week van 22 oktober het asfalt gezaagd, opgebroken en ontgraven. De vakken waarin dit gebeurt zijn doordeweeks van 07:00 tot 16:00 uur volledig afgesloten voor verkeer.  Na 16:00 uur kan het verkeer weer gebruik maken van de rijbaan – om en om met voorrangsregels – tot 07:00 uur de volgende ochtend.

Geplaatst in Gageldijk, Herenweg | Een reactie plaatsen

Waterschap: inspraak nota Peilbeheer 2019

(bericht van het waterschap)

NAPHet Dagelijks Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat er een concept nota Peilbeheer 2019 is opgesteld. In de nota Peilbeheer geeft het waterschap aan hoe peilbesluiten worden voorbereid en op welke wijze er met de verschillende belangen wordt omgegaan.
In de nota wordt ook vorm gegeven aan doelstellingen om bodemdaling in veenweidegebied te gaan remmen.
Voor een goed begrip wordt naast de nota Peilbeheer verwezen naar de Strategie Bodemdaling, die ook is in te zien. Op dit laatste stuk wordt geen formele inspraak gevraagd.

Inzien van stukken
De nota Peilbeheer 2019 is van 19 oktober 2019 tot en met 30 november 2019 ook in te zien. Het concept Strategie Bodemdaling is alleen in te zien op www.agv.nl.

Inspraak
Tijdens de periode dat de concept nota Peilbeheer 2019 is in te zien, kunnen bewoners en andere betrokkenen schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze kenbaar maken. Lees hier hoe dat kan.

Noot van de bewonersvereniging:
De webmaster heeft de documenten opgevraagd, hier zijn ze!

concept Nota Peilbeheer

Concept strategie bodemdaling

Geplaatst in grondwater, Waterpeil, waterschap | Een reactie plaatsen